องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติกรณีมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานงานของพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file ประกาศ อบต.หนองปลิง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file ประกาศ อบต.หนองปลิง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลิง เรื่อง การสร้างขวัญกาลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลิง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file ้ืเรื่อง กำหนดการขาดราชการการลาและการมาทำงานสายประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1