messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรครคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview3
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง บ้านหนองผักเทียม
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview6
โครงการส่งเสริมภูมิคุ้มกันสร้างสายใยรักของครอบครัว บ้านหนองปลิงใหม่
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview5
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านหนองปลิง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview5
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง บ้านทันสมัย
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview3

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
เอกสารการฝึกอบรม ส.อบต. (๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview25
เอกสารการฝึกอบรม ส.อบต. (๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview23
รายงานการฝึกอบรม ส.อบต. ปี ๒๕๖๕ (๑) grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview21
รายงานการฝึกอบรม ส.อบต. ปี ๒๕๖๕ (๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview26
สภา อบต.ได้กำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติ grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview22

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2562
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : pageview268
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กล้อมพื้นที่สาธารณะ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 | เปิดอ่าน : pageview324
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทันสมัย หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | เปิดอ่าน : pageview277
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองผักเทียม หมู่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | เปิดอ่าน : pageview295
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโคกมะนาว หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | เปิดอ่าน : pageview287

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2563
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.๑๓๑-๐๑ สายบ้านทันสมัย บ้านหนองผักเทียม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview197
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) หมู่ 4 บ้านทรายคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : pageview279
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) หมู่ 3 บ้านทันสมัย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : pageview283
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) หมู่ 2 บ้านโคกมะนาว poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : pageview236
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : pageview269

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม