ชื่อเรื่อง : ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ชื่อไฟล์ : hWlWJzcSun20551.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้