องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ องค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และป้องกันการแพร่ระบาดโรคลัมปี สกิน
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศ อบต.หนองปลิง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.หนองปลิง พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo โครงการแข่งขันกีฬา อบต.หนองปลิง ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo รูปกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย อบต.หนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลหนองปลิง วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ออกตรวจตลาด ประเภท 2 ขอใบอนุญาต ตลาดคลองถมบ้านทรายคำ (วันศุกร์)
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ตรวจตลาดคลองถมวันอังคาร เพื่อขอใบอนุญาติจัดตั้ง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ออกตรวจตลาด ประเภท 2 ต่อใบอนุญาต ตลาดคลองถมครูรวม(วันทร์)
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo ประชุมการดำเนินงานของ อปท. (ทั้ง 4 อบต.) วันที่ 6 มกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
photo กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ อบต.หนองปลิง ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสมบรูณ์ ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร วันที่ 23 กันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านศรีเมือง ต าบลหนองปลิง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รูปกิจกรรม โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกมะนาว ม. ๒
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
1 - 20 (ทั้งหมด 67 รายการ) 1 2 3 4