องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270 โทรศัพท์ : 042 - 789165 โทรสาร : 042 - 789165

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
    folder คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 146
account_box คณะผู้บริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box สมาชิกสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดอบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดอบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
นางสาวนิรมล นางฮุง
รองปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 086-241-4099
นางสาวนิรมล นางฮุง
รองปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 086-241-4099
นายพาณิชย์ บุญยู
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 083-3461973
นายพาณิชย์ บุญยู
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 083-3461973
นางทัศนีย์ เจริญไชย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8734785
นางทัศนีย์ เจริญไชย
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 081-8734785
นายบุญชู โฮมวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-5773706
นายบุญชู โฮมวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 089-5773706
account_box สำนักปลัด
นายพาณิชย์ บุญยู
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพาณิชย์ บุญยู
หัวหน้าสำนักปลัด
นางรุ่งนภา ตุพิลา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นางรุ่งนภา ตุพิลา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นางสุวรรณา ถันชม
-
นางสุวรรณา ถันชม
-
นางสาววัทนพร เกตุ
-
นางสาววัทนพร เกตุ
-
นายกฤษณะ ฐานลุน
นักวิชาการศึกษา
นายกฤษณะ ฐานลุน
นักวิชาการศึกษา
นายอนุทิน ลามคำ
นักพัฒนาชุมชน
นายอนุทิน ลามคำ
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวพรรณภา หินสอ
เจ้าพนักงานสาธาณะ
นางสาวพรรณภา หินสอ
เจ้าพนักงานสาธาณะ
จ.อ.นพรัตน์ นันท
-
จ.อ.นพรัตน์ นันท
-
นางสาวเพชรา
-
นางสาวเพชรา
-
นางสาววิจิตตรา หัสจันทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิจิตตรา หัสจันทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิจิตรศิลป์
-
นางสาววิจิตรศิลป์
-
นางสาวเสาวณีย์ หัสกรรจ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเสาวณีย์ หัสกรรจ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิริรักษ์ ตะ
-
นางสาวศิริรักษ์ ตะ
-
นายภูวนาถ ผลาจันทร์
-
นายภูวนาถ ผลาจันทร์
-
นายปัญญา โยธา
-
นายปัญญา โยธา
-
นายถวิล สุรินทะ
-
นายถวิล สุรินทะ
-
นายประดิษฐ์ บัว
-
นายประดิษฐ์ บัว
-
นายมานพ ผลา
-
นายมานพ ผลา
-
นายประยูร คํา
-
นายประยูร คํา
-
นายวิชัย สุริน
-
นายวิชัย สุริน
-
นางสาวพัชราพร
-
นางสาวพัชราพร
-
นางงามตา
-
นางงามตา
-
นางปราณี สุริน
-
นางปราณี สุริน
-
account_box กองคลัง
นางทัศนีย์ เจริญไชย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางทัศนีย์ เจริญไชย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุปราณี มหาโคตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสุปราณี มหาโคตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุมาลี ดาบลาอํา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุมาลี ดาบลาอํา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางกิ่งดาว ศรีวิเศษ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางกิ่งดาว ศรีวิเศษ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายอาทิตย์ สุริยมาตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายอาทิตย์ สุริยมาตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางบุษลิน ดวงสีทอง
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
นางบุษลิน ดวงสีทอง
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
นางนรีพร ลามคํา
ผู้ช่วย จพง.พัสดุ
นางนรีพร ลามคํา
ผู้ช่วย จพง.พัสดุ
นางศริญญา โยธายุทธ
ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้
นางศริญญา โยธายุทธ
ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายบุญชู โฮมวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายบุญชู โฮมวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชัทชัย เวียงศรี
นายชางโยธา
นายชัทชัย เวียงศรี
นายชางโยธา
นายสราวุฒิ สุรินทะ
ผู้ช่วยช่างไฟ
นายสราวุฒิ สุรินทะ
ผู้ช่วยช่างไฟ
นางคมคาย มหาโคตร
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
นางคมคาย มหาโคตร
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนหนองปลิง
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนหนองปลิง
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
บริการข้อมูล