องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270 โทรศัพท์ : 042 - 789165 โทรสาร : 042 - 789165

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
    folder คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 122
account_box กองคลัง
นางทัศนีย์ เจริญไชย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางทัศนีย์ เจริญไชย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุปราณี มหาโคตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสุปราณี มหาโคตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุมาลี ดาบลาอํา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุมาลี ดาบลาอํา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางกิ่งดาว ศรีวิเศษ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางกิ่งดาว ศรีวิเศษ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายอาทิตย์ สุริยมาตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายอาทิตย์ สุริยมาตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางบุษลิน ดวงสีทอง
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
นางบุษลิน ดวงสีทอง
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
นางนรีพร ลามคํา
ผู้ช่วย จพง.พัสดุ
นางนรีพร ลามคํา
ผู้ช่วย จพง.พัสดุ
นางศริญญา โยธายุทธ
ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้
นางศริญญา โยธายุทธ
ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนหนองปลิง
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนหนองปลิง
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
บริการข้อมูล