messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
check_circle แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2567)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)
QR Code

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT 2567)
ขอความร่วมมือ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในผ่านระบบ ITAS เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)
QR Code