ชื่อเรื่อง : ข้อมูลสถิติการให้บริการ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ( รอบ ๖ เดือน ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

ชื่อไฟล์ : Gw1CMwrSat74250.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้